0548-054488  Call Teishinkan
Message us  Message Teishinkan

זכויות יוצרים

אין לצלם, להעתיק , לשכפל, לתרגם או לאחסן במאגר מידע כלשהו את מראה האתר או תוכנו בשום צורה או דרך, אלא לשימוש פרטי שלא על האינטרנט או כל סביבה אחרת ושלא להפצה.

שימוש ציבורי או מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה כולו או מקצתו אסור בהחלט.

כל השאלה או העתקה מלאה או חלקית חייבת באישור מפורש בכתב מכותב האתר או מבעליו.

אם הינכם מצטטים חומר מן האתר, הקפידו לציין את שם האתר כמקור ממנו נלקח החומר.

אם הינכם מעוניינים להציג או לשאול חומר מן האתר בדרך כלשהי, הנכם מוזמנים לפנות אלי.

פרטים בדף הקשר.