0548-054488  Call Teishinkan
Message us  Message Teishinkan

מאמרים

משמעות הקידה / מאת איציק כהן

עם הפצת הקראטה במערב נפוץ גם מנהג הקידה, שפעמים רבות אינו מובן ואינו נעשה כהלכה. הסילוף נובע בעיקר משתי סיבות:
 • הטרנספורמציה מאמנויות הלחימה לספורט.
  לצערי בתחום הספורט הפן ההיסטורי – מסורתי - תרבותי מאבד מערכו ועימו אובדת גם הקידה ומשמעותה וכל שנשאר הוא אקט סימבולי.
 • המרחק הרב בין תרבות המזרח הרחוק והתרבות המערבית.
  על מנת להבין את הקידה ומשמעותה יש להבין את ההיסטוריה, המסורת, התרבות והמרקם החברתי במזרח הרחוק.
מקור הקידה הוא בחברה הפיאודלית ההיררכית והמנהג נשתמר במזרח עד ימינו אלה.
מנהג הקידה משקף מספר דברים
 • היררכיה חברתית.
 • כבוד לעצמך.
 • כבוד והערכה לזולת, לסמל או למקום (ולעיתים גם לאירועים מעוררי הערכה כמו זריחה ושקיעת השמש, נוף יפה).
 • הבעת תודה.
 • הבעת סליחה.
 • כנות וענווה.
 • איחולי ברכה.
 • תזכורת למקום בו אנו נמצאים.
 • פן פילוסופי: היעדר אגו.
אופן ביצוע הקידה:
אופן ביצוע הקידה משקף את כוונת המבצע ויחסו למקבל הקידה או למקום. קידה מרושלת ומהירה מצביע על זלזול וחוסר אכפתיות של המבצע.
את הקידה נקוד מן המותן בגו ישר ובהמשכו צוואר ישר כאשר הראש מורכן מטה. עומק הקידה כיחס בין המבצע לעומד מולו. ככל שהעומד לפנינו בכיר יותר כך תהה הקידה עמוקה יותר ולא תסתיים לפני קידתו של הבכיר.

על הקידה להיעשות ביציבה נכונה, להיות מכובדת ולהביע בטחון, עוצמה וענווה.

במהלך הקידה, במיוחד באמנויות לחימה, תמיד נהיה ערניים לסביבה ולמרות היות הראש והמבט מורכנים, לא נאבד ראייה מרחבית על מנת למנוע הפתעות בלתי נעימות. (נדירים המקרים בהם נקוד מלוא הקומה ומבטנו נעוץ בקרקע – דבר המביע הערכה רבה ואמון מוחלט באדם שממול).

כשאתה/ת קד למקום, לדוג'ו , הינך מעריך ומביע תודה על קיומו ותרומתו לך ולחברך. סימן שאתה מבין את ערכו, מעורב ומטפל בו כראוי ורואה עצמך כחלק מישותו.

כשאתה/ת קד לחברך אתה מביע כלפיו כבוד והערכה, נותן בו אמון בידיעה שישמור עליך ומביע תודה על שהוא נכון ללמדך.

כשאתה קד למורך אתה אומר לו תודה על נכונותו לחלוק את הידע שצבר וללמדך.

אין לקידה קשר לדת, להשתחוות, ביטול או חוסר כבוד עצמי אלא להיפך - קידה מכובדת מביעה הערכה לזולת, בטחון, עוצמה וענווה.

בתודה ובענווה
איציק כהן
2006
חזרה לדף המאמרים