0548-054488  Call Teishinkan
Message us  Message Teishinkan

מאמרים

קאטה ובונקאי / מאת קאנצ'ו

לקראטה אין ערך ללא בונקאי, מאחר ומדובר באמנות ההגנה העצמית. אמנות זו, המכילה בתוכה טכניקות רבות, לעתים קטלניות, עם מגוון רחב של אפשרויות, כגון, הפלות, מהלומות ידיים ומרפקים, בעיטות וכו', הכל נגד תוקף בודד או מספר תוקפים.

לאמן הלחימה יש מטרה בסיסית אחת בלבד - להגן על חייו ועל שלמותו הפיזית ביושר ובהגינות. אמן הלחימה משתמש בשורה ארוכה של טכניקות אמינות כאמצעי יעיל להגנתו האישית, הגנת משפחתו והגנת החברה נגד סכנה ברוטאלית ואלימות פיזית.

המורים המייסדים, בעלי נסיון החיים הרב, יצקו בקאטה את תמצית הידע ואת מושג היעילות ובכך השאירו ירושה חשובה להנחיל לדורות הבאים. בחירתם במגוון טכניקות ושילובן לכדי תבנית - היא היא ה- "קאטה" על כל אשר היא מייצגת.

הדגש על טכניקות מסוימות ותכונותיהן הייחודיות הוא המבדיל בין הירושות שציוו אחריהם המורים הגדולים והוא העומד ביסוד השוני שבין האסכולות השונות. הבדל זה נקרא בימינו "סגנון".

להבין קאטה, פירושו להבין את הטכניקות מהן היא מורכבת. הבנת היישום והשימושים של טכניקה מסוימת, פירושה לחדור לקודש הקודשים של ידע תורת הקרב הנמסר על ידי האמן דרך הקאטה. שימושים אלה הינם ריכוז וסיכום נסיון חייו של האמן, כשרונו ומיומנותו.

אם אינך סקרן או סתם אינך רוצה להתעמק באמנות הקארטה מעבר למבט שטחי, האם תדע כיצד להשתמש בה?

אמנם אנשי קארטה רבים מערערים על הצורך בתרגול קאטות וכפועל יוצא בתרגול הבונקאי. אכן חלק מהם זכה לתהילה עם ידע מזערי בקאטות או בבונקאי, אולם מי יודע, אולי הם היו מגיעים להישגים מרשימים הרבה יותר לו התאמנו בדרך המסורתית?

בל נשכח את העובדה שחלק גדול מאמני הקרב האגדיים של ארה"ב, כגון ג'ו לאויס, ביל וולאס, צ'אק נוריס וכו', קיבלו את היסודות באמצעות אימוני קארטה מסורתיים. הם הפכו לחלוצי אמנות הקרב המודרנית הראוותנית, אולם הם נשענים על הבסיס האיתן של אמנויות הלחימה המסורתיות.

לנסות להבין ולהתעמק במשמעות של הקאטות השונות והטכניקות של אמנות הלחימה, פירושו לקבל על עצמך אתגר ומחויבות לכל החיים, וזאת בגלל כמות ומגוון האפשרויות האינסופית של השימושים המעשיים האפשריים הניתנים ליישום בקרב.

01.09.2002
חזרה לדף המאמרים